Recent Posts

แบบสอบถามตรวจสอบสุขภาพ

แบบสอบถามช่วยให้ ความจำ ดีขึ้น

ความจำระยะสั้นโดยส่วนมากจะอาศัยสิ่งที่เคยเห็น ความสับสนในการระลึกถึงอักษรที่มีเสียงคล้าย ๆ กัน ลองตรวจสอบความจำของท่านด้วยแบบสอบุถามนี้